Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh thiết bị môi trườngEnvironmental equipment Division

Nghiên cứu phát triển các máy móc đơn giản, xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần xây dựng một xã hội vì môi trường

kinh doanh

  • Máy trộn để sản xuất phân hữu cơ
  • Hệ thống Tahiron Mazetta

Hình ảnh sản phẩm

Thiết bị xử lý chất thải trong chăn nuôi “Hệ thống Tahiron Mazetta”
(Đăng ký sáng chế số 3984899) (Đăng ký nhãn hiệu thương mại số 4679554)

Thiết bị xử lý chất thải trong chăn nuôi “Hệ thống Tahiron Mazetta”
(Đăng ký sáng chế số 3984899) 
(Đăng ký nhãn hiệu thương mại số 4679554)